| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Trang Chủ

Page history last edited by xHuy8x 9 years, 10 months ago
Giới thiệu Đăng kí Ấn phẩm
Số 0 Số 29 Số 30 Python Vol 1

 

   

Tiến độ dự án:

- Lập trình Python Vol1 đã hoàn tất.

 


 

Chào mừng các bạn đến với trang chủ của nhóm biên dịch tạp chí Full Circle.

 

 • Những thành viên cũ của nhóm sẽ nhận được thư mời đăng kí vào trang chủ mới. Một khi đã đăng kí xong, các bạn có thể:
  • Tạo bài viết.
  • Sửa bất kì bài viết nào.
  • Xem lịch sử sửa đổi.
  • Tải tập tin (giới hạn 10 MB)... Xem thêm Quyền hạn trong PBworks
 • Đối với những người mới, để biết thêm về nhóm, xin vui lòng vào xem trang Giới thiệu.
 • Trang Ấn phẩm sẽ liệt kê những số tạp chí đã biên dịch hoàn tất, cũng như những số đang tiến hành.
 • Trang Quy trình làm việc sẽ cho biết cách thức làm việc của nhóm.
 • Đối với các thành viên làm dàn trang sẽ cần học cách sử dụng ScribusQuy trình dàn trang.
 • Đối với người dịch và hiệu đính sẽ cần tới Quy ước chính tảTừ vựng chuyên ngành.
 • Ngoài ra các thành viên tham gia cũng nên báo danh và tạo trang giới thiệu bản thân. 

 

 

Comments (1)

xHuy8x said

at 10:14 am on Mar 2, 2010

Vui lòng không để bình luận tại trang chủ, mọi ý kiến xin vào trang http://tapchifc.pbworks.com/IRC-Chat. Cảm ơn!

You don't have permission to comment on this page.