| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Trang Chủ

Page history last edited by xHuy8x 9 years, 1 month ago
Giới thiệu Đăng kí Ấn phẩm
Số 0 Số 29 Số 30 Python Vol 1

 

   

Tiến độ dự án:

- Lập trình Python Vol1 đã hoàn tất.

 


 

Chào mừng các bạn đến với trang chủ của nhóm biên dịch tạp chí Full Circle.

 

 • Những thành viên cũ của nhóm sẽ nhận được thư mời đăng kí vào trang chủ mới. Một khi đã đăng kí xong, các bạn có thể:
  • Tạo bài viết.
  • Sửa bất kì bài viết nào.
  • Xem lịch sử sửa đổi.
  • Tải tập tin (giới hạn 10 MB)... Xem thêm Quyền hạn trong PBworks
 • Đối với những người mới, để biết thêm về nhóm, xin vui lòng vào xem trang Giới thiệu.
 • Trang Ấn phẩm sẽ liệt kê những số tạp chí đã biên dịch hoàn tất, cũng như những số đang tiến hành.
 • Trang Quy trình làm việc sẽ cho biết cách thức làm việc của nhóm.
 • Đối với các thành viên làm dàn trang sẽ cần học cách sử dụng ScribusQuy trình dàn trang.
 • Đối với người dịch và hiệu đính sẽ cần tới Quy ước chính tảTừ vựng chuyên ngành.
 • Ngoài ra các thành viên tham gia cũng nên báo danh và tạo trang giới thiệu bản thân. 

 

 

Comments (1)

xHuy8x said

at 10:14 am on Mar 2, 2010

Vui lòng không để bình luận tại trang chủ, mọi ý kiến xin vào trang http://tapchifc.pbworks.com/IRC-Chat. Cảm ơn!

You don't have permission to comment on this page.