| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Danh sách thành viên

Page history last edited by xHuy8x 11 years, 8 months ago

 

STT TÊN SỬ DỤNG Vai trò TRẠNG THÁI

Hoạt động/Nghỉ

PBWorks IRC GoogleGroup
1 ubuntu fanboy Eleven8X Huy Trần / Người sáng lập Trưởng nhóm Hoạt động
2
Tran Vinh Tan
vinhtantran Tran Vinh Tan Editor Hoạt động
3   khanh_coltech Phan Trọng Khanh Editor Hoạt động
4 thanhnq thanhnq thanhnq / Thanh Q. Nguyen Editor  
5 Võ Minh Huy moriator Võ Minh Huy Review  
6   novice Nguyễn Minh Thu   Hoạt động
7   Chidokato Chidokato Translator Hoạt động
8 Sáng Phạm besangpham Sáng Phạm Translator Hoạt động
9   tungd Tùng Đào Translator Hoạt động
10 anticafe anticafe anticafe translator Hoạt động
11   tuantub Tuấn dịch tự do Hoạt động
12   tudt949 dịch tự do Hoạt động
13 animanx9 animanx9 quangnd159 Translator  
14
today
today
  dịch/hiệu đính
 
           
           
           
           
           
           

 

Khuyến kích tự giới thiệu bản thân, có thể làm theo mẫu: (khi tạo trang, bấm More Options, chọn Use a template và tìm mục Thông tin thành viên)

 

Giới thiệu:

 

 

Lí do tham gia dự án:

 

 

Các dự án khác:

 

 

Sở thích:

 

 

Thông tin liên lạc:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.