| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Số 28

Page history last edited by xHuy8x 11 years, 10 months ago

Tập thể nhóm biên dịch tạp chí Full Circle vui mừng thông báo phiên bản Việt hóa của số 28 đã chính thức ra mắt và được đưa lên fullcirclemagazine.org.

 

Trong số này:

 • Chinh phục dòng lệnh
 • Làm thế nào
  • Lập trình Python – Phần 2
  • Máy chủ LAMP – Phần 1
  • Kết nối máy tính Ubuntu với SSHFS
  • Internet tốc độ cao với Squid
 • Câu chuyện của tôi – Kinh nghiệm dùng Linux
 • Quan điểm của tôi – AllMyApps
 • Đánh giá – Tellico.
 • Phỏng vấn MOTU – Stephane Graber.
 • Top 5 – Trình khách SIP
 • Phái đẹp dùng Ubuntu
 • Trò chơi trên Ubuntu và còn nhiều chuyên mục hấp dẫn khác!

Xin vui lòng vào trang Ấn phẩm để tải về.

 

Chúc vui!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.