| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Từ vựng chuyên ngành

Page history last edited by xHuy8x 11 years, 9 months ago

Bảng dưới đây sẽ liệt kê các từ vựng chuyên ngành mà trong quá trình dịch các bạn gặp phải, nếu bạn không biết nghĩa cũng đừng ngại thêm vào, những thành viên thành thạo hơn sẽ giúp bạn.

 

Tiếng Anh
Tiếng Việt
Ghi chú
version phiên bản  
module mô-đun  
script văn lệnh  
game arcade điện tử thùng  
workflow luồng công việc  
top 5 top 5 giữ nguyên
dock đốc / ụ nổi  
casual game trò chơi phổ thông  
sandbox game trò chơi sáng tạo/trí tuệ  

 

Từ điển chuyên ngành: http://en.vi.open-tran.eu/

Comments (1)

anticafe said

at 5:21 pm on Feb 8, 2010

Ý tưởng tạo ra trang từ vựng chuyên ngành này rất hay.

You don't have permission to comment on this page.