| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Quy trình dàn trang

Page history last edited by xHuy8x 11 years, 6 months ago

Chuẩn bị:

 

Cách thức làm việc:

 • Sử dụng tập tin .sla tiếng Anh và hiệu chỉnh thay thế bằng tiếng Việt.
 • Đầu tiên, trưởng nhóm sẽ biên tập lại tập tin .sla của số báo đang tiến hành, loại bỏ font không cần thiết, thay thế các Mẫu phụ trang. Sau đó sẽ tải tập tin .sla này lên mạng để các thành viên tải về và dán các bài dịch vào.
 • Chia số báo ra làm nhiều phần, giao cho nhiều người cùng làm. Dàn xong sẽ tập hợp các tập tin .sla lên mạng để trưởng nhóm nhập lại.

 

Quy ước:

 • Ai nhận dàn trang nào sẽ thực hiện trên trang đó. Không xóa trang hay làm thay đổi cấu trúc của trang master. Dàn xong sẽ lưu lại, tên tạp tin .sla có chú thích cac trang đã làm, ví du: issue29.1-10.sla (từ trang 1 đến 10).

 

Lưu ý:

 • Ở những chỗ không có gán Style cho text thì muốn làm đậm (bold) thì phải chọn kiểu font có chữ bold, ví dụ: Deja Vu Sans Book (chữ thường) -> Deja Vu Sans Bold (chữ đậm). Làm tương tự cho kiểu in nghiêng.
 • Có 2 kiểu Basic text cần lưu ý, kiểu Basic text + 1st paragraph sẽ Drop caps chữ cái đầu tiên, kiểu Basic text + indent sẽ thụt đầu dòng mỗi đoạn văn.

 

Cách thức nhập các tập tin .sla (chỉ dành cho trưởng nhóm)

 • Giả sử có 10 trang cần biên tập, chia làm 2 tập tin, tập tin 1 làm từ trang 1-5, tập tin 2 làm từ trang 6-10. Các tập tin vẫn có đủ 10 trang.
 • Mở tập tin 1 lên. Mở trình đơn Page chọn Delete.... Trong hộp thoại Delete Pages, điền vào ô "Delete From:" là 6 và "to" là 10 (đến trang cuối). Nhấn OK.
 • Mở trình đơn Page chọn Import.... Trong hộp thoại Import Page(s), bấm nút Change để duyệt đến tập tin 2, điền vào khung Import Page(s): 6-10, đánh dấu kiểm vào Create Pages. Bấm Import.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.