| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Số 29

Page history last edited by xHuy8x 12 years, 5 months ago

Tập thể nhóm biên dịch tạp chí Full Circle vui mừng thông báo phiên bản tiếng Việt thứ hai đã chính thức ra mắt cho mọi người tải về:

 

 

Trong số này:

  • Chinh phục dòng lệnh
  • Làm thế nào: Lập trình Python – Phần 3, LAMP Server – Phần 2, Mạng riêng ảo.
  • Câu chuyện của tôi – Hành trình một con người và Đồng hành cùng Ubuntu.
  • Đánh giá – Kompozer.
  • Phỏng vấn MOTU – Iulian Udrea.
  • Top 5 –Trò chơi vật lí
  • Trò chơi trên Ubuntu và nhiều chuyên mục hấp dẫn khác!

 

Vào Ấn phẩm để tải về.

Comments (1)

anticafe said

at 8:43 am on Mar 7, 2010

Congrat :)

You don't have permission to comment on this page.