| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Số 30

Page history last edited by xHuy8x 11 years, 7 months ago

Tập thể nhóm biên dịch tạp chí Full Circle vui mừng thông báo phiên bản tiếng Việt thứ ba đã chính thức ra mắt cho mọi người tải về:

 

 

Trong số này:

  • Làm thế nào: Lập trình Python – Phần 4, Ứng dụng cho mọt sách, Cài đặt OpenOffice.org Base.
  • Câu chuyện của tôi: Tiến sĩ đến đây, Thu lại vở Porgy & Bess, Ubuntu hồi sinh lại chiếc laptop cũ.
  • Chinh Phục dòng lệnh
  • Quan điểm của tôi – Bản phân phối cho Acer Aspire One
  • Đánh gia – Máy đọc sách điện tử Sony PRS-505
  • Phỏng vấn MOTU – Thierry Carrez.
  • Top 5 – Công cụ soạn thảo
  • Phái đẹp dùng Ubuntu, Trò chơi trên Ubuntu nhiều chuyên mục hấp dẫn khác!

 

Vào Ấn phẩm để tải về.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.